انتخاب هیئت مدیره ی جدید انجمن حمایت از بیماران مبتلا به اختلال هویت جنسی ایران

بعد ازفوت مرحومه مریم خاتون پورملک آرا در سال 1391 ، فعالیت های انجمن به حالت تعلیق درآمد. حدود 15 ماه پس از آن، تنی چند از فعالین ترنس به همراه تعدادی از پژوهشگران رشته های مرتبط، فعال سازی مجدد انجمن را بر عهده گرفتند. پس ازگذشت 13 ماه، مراحل زمان بر و دشوار اداری، این گروه موفق به دعوت اعضای انجمن در روزنامه همشهری کشور شدند. جلسه انتخابات و تعیین سمت هیات مدیره ی جدید نیز با حضور ناظر وزارت کشور و اعضای مجمع عادی (دارای فیش پرداخت عضویت) در تاریخ 19/5/1393 برگزار گردید . شایان ذکر است روزنامه رسمی و پروانه فعالیت این انجمن نیز به ترتیب مورخ 29/9/1393 و 6/11/1393  چاپ شده و به ثبت رسید .

اسامی و عناوین هیات مدیره جدید انجمن در سازمان ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران از قرار زیر می باشد :

خانم سعیده مؤیدی نیا رئیس هیات مدیره – کارشناس ارشد بهداشت و سلامت جهانی (غیر ترنس)

خانم طاهره ایلخانی نژاد نایب رئیس هیات مدیره – دانشجوی دکترای جرم شناسی (غیر ترنس)

خانم نگار لطفعلیئی  خزانه دار – کارشناس مدیریت بازرگانی (ترنس)

خانم مهدیه روحی عضو اصلی هیات مدیره – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی (غیر ترنس)

خانم محبوبه روهی عضو علی البدل هیات مدیره – کارشناس پرستاری (غیر ترنس)

آقای محمدعلی طاهرخانی مدیرعامل – دانشجوی کارشناسی مدیریت کسب و کار (ترنس)

آقای امیر علی کوهپائی بازرس اصلی (ترنس)

آقای حسین مهقانی قشلاق بازرس علی البدل – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی (ترنس)